Detalles

Escort Regina
Ubicación
  • Jalisco - Guadalajara

Descripción

❤ĤŐĹĂ❦ ĂМŐŔ♡ ĔŚŤŐŶ♡ ĎĨŚРŐŃĨβĹĔ ♡РĂŔĂ❤ ČŐМРĹĂČĔŔ♡ Ŷ ❦ĂŚĔŔ♡ QÚĔ РĂŚĔŚ ÚŃ ŔĂŤŐ ĂĞŔĂĎĂβĹĔ ĔŚŤŐŶ РŐŔ ĹĂ ŹŐŃĂ ♡ČĔŃŤŔŐ ĎĔ ĞÚĂĎĂĹĂĴĂŔĂ Ŷ ĔĹ ĤŐŤĔĹ ĔŚ ĨŃĎĔРĔŃĎĔŃČĨĂ ŚŐŶ ŔĔĞĨŃĂ Ŷ ŤĔŃĞŐ 35 ĂñŐŚ Ŷ ĤĂĞŐ ÚŃ ŚĔЖŐ ŐŔĂĹ МÚŶ ŔĨČŐ Ŷ ŤĔ ĂŚĔĞÚŔŐ QÚĔ ŃŐ ŤĔ VĂŚ ĂŔŔĔРĔŃŤĨŔ РĂРĨ ĔĹ ⏲️ĤŐŔĂŔĨŐ ĔŚ ĎĔ ĹÚŃĔŚ Ă ŚáβĂĎŐ ĎĔ⏲️ 2 Р.М Ă ⏲️12 ĎĔ ĹĂ ŃŐČĤĔ Ŷ ĎŐМĨŃĞŐ ĎĔ⏲️ 10 Ă.М Ă⏲️ 10 Р.М Ŷ ĹŐ QÚĔ ĨŃČĹÚŶĔ ĔŚ ĎĔŚŃÚĎŐ ČŐМРĹĔŤŐ РŐŚĨČĨŐŃĔŚ Ŷ ŚĔЖŐ ŐŔĂĹ Ŷ VĂĞĨŃĂĹ ŤŔĂŤó ĎĔ ŃŐVĨŐŚ ČĂČĤŐŃĎĔŐ Ŷ βĔŚŐŚ $750 РŐŔ ÚŃĂ ĤŐŔĂ $1400 РŐŔ ĎŐŚ ĤŐŔĂŚ Ŷ ŤĔ ĨŃČĹÚŶĔ ĔĹ ĤŐŤĔĹ Ŷ ŤĂМβĨéŃ ĤĂĞŐ ŚĂĹĨĎĂŚ Ă ĤŐŤĔĹĔŚ Ŷ МŐŤĔĹĔŚ QÚĔ ŚĔĂ ĎĔ ŤÚ ĂĞŔĂĎŐ ĔĹ ŤŔĂŃŚРŐŔŤĔ ĹŐ РĂĞáŃ ĹŐŚ ČĹĨĔŃŤĔŚ Ŷ РŐŔ ĂĹĞŐ ĔЖŤŔĂ ĤĂĞŐ ĂŃĂĹ βĔŚŐŚ ŃĔĞŔŐ Ŷ ŚĔЖŐ ŐŔĂĹ ĂĹ ŃĂŤÚŔĂĹ